Transfery międzypokoleniowe. Zarządzanie różnorodnością.

ZAŁOŻENIA KONFERENCJI

Zaawansowany proces starzenia się społeczeństwa jest przedmiotem wielu badań i dyskusji. Proces ten wywołuje głęboką przemianę systemową w niemal wszystkich sferach życia gospodarczego. Efekt tego procesu to destabilizacja budżetu państwa, ograniczenie rynku pracy oraz rynku konsumenta, pogłębianie się ujemnego salda wpływów i wydatków systemu emerytalnego. Seniorzy traktowani są coraz częściej jako ta grupa konsumentów, która wnosi istotny wkład w życie społeczno – gospodarcze. Są oni członkami rodzin, pracownikami, wolontariuszami i konsumentami. To właśnie od nich płyną do młodego pokolenia transfery międzypokoleniowe w postaci wsparcia finansowego, emocjonalnego, poświęconego czasu, wiedzy itp. Transfery w odwrotnym kierunku, czyli od młodszych do starszych mają zdecydowanie mniejszą skalę.      

Wspomniane transfery mają charakter najczęściej ekonomiczny (stąd zainteresowanie nimi ekonomistów), gdyż mają one w sobie zarówno ponoszenie kosztów jak i oddziaływanie na zmianę poziomu użyteczności. Z perspektywy makroekonomicznej są one ważne, gdyż są związane z finansami publicznymi, które mogą wpływać na wielkość tych transferów poprzez obciążenia podatkowe, wpływają na dystrybucję dochodów w społeczeństwie, częściowo także określają poziom oszczędności starszego pokolenia.   

Transfery w rodzinach mają charakter nieformalny. Stanowią one zazwyczaj pomoc praktyczną, wsparcie moralnie i emocjonalne, opiekę, wsparcie ekonomiczne. To najczęściej rodzice ponoszą określone wydatki związane z posiadaniem dzieci w okresie do usamo-dzielnienia się, ale i po tym okresie starają się je wspierać. Otrzymywanie tego wsparcia w zasadzie nie pociąga za sobą zobowiązań majątkowych, nie oznacza to jednak, że dzieci nie powinny wspierać rodziców na starość. Dbałość członków rodziny jednej generacji o członków innego pokolenia, dokonujące się transfery odzwierciedlają intensywność relacji międzypokoleniowych. Transfery mogą być więc traktowane także jako realizacja funkcji opiekuńczo- zabezpieczającej w rodzinie.

Znaczenie wspomnianej problematyki widzą ekonomiści, socjologowie, stąd coraz częściej podejmowane są badania w obszarze transferów międzypokoleniowych, finansów seniorów, gospodarstw domowych. Coraz częściej organizowane są spotkania naukowców różnych dziedzin (socjolodzy, ekonomiści, psycholodzy itp.) celem wymiany poglądów w obszarze  wzorców transferów, związków pomiędzy zmianami wzorca udzielanej pomocy między-pokoleniowej młodym ludziom, a odraczaniem przez nich momentu wkraczania w samodzielne życie itp. Potrzeba dyskusji oraz konfrontacji poglądów środowisk zarówno naukowych, jak i praktyki to konieczność, która wymaga stworzenia odpowiedniej płaszczyzny, jaką jest nasza konferencja o szeroko zakrojonych aktualnych ramach tematycznych i naukowych.

Konferencja jest zwykle miejscem spotkania praktyków oraz naukowców zajmujących się określoną problematyką badawczą, a w tym przypadku jest to przede wszystkim spotkanie nauki i praktyki, naukowców, przedstawicieli środowisk akademickich z praktykami rynku finansowego w szerokim rozumieniu. Mamy nadzieję, że to spotkanie pozwoli na wielo-aspektową analizę problemów w ramach zaproponowanych obszarów zagadnieniowych. Powinno ono stworzyć możliwość wymiany doświadczeń, zaprezentowanie nowych poglądów, rozwiązań oraz porównania z innymi krajami Unii Europejskiej oraz regionami świata.

TEMATYKA KONFERENCJI

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

KOMITET NAUKOWY

Rada Naukowa Konferencji

Dr hab. prof. SAN Anna Bąkiewicz – Pełnomocnik Rektora Społecznej Akademii Nauk
Prof. dr hab. Jan K. Solarz – Przewodniczący Konferencji
Prof. dr hab. Roman Patora – Rektor Społecznej Akademii Nauk
Prof. dr hab. Urszula Żuławska – Dziekan Wydziału Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie Społecznej Akademii Nauk w Warszawie
Prof. dr hab. Marian Górski – Uniwersytet Warszawski
Prof. dr hab. Leszek Klank – Społeczna Akademia Nauk
Prof. dr hab. Jan Szambelańczyk – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Prof. dr hab. Bogusław Pietrzak – Szkoła Główna Handlowa
Prof. dr hab. Władysław Szymański – Społeczna Akademia Nauk
Prof. dr hab. Jan Śliwa – Społeczna Akademia Nauk
Prof. dr hab. Marian Walczak – Społeczna Akademia Nauk
Prof. dr hab. Adam Noga – Akademia Leona Koźmińskiego
Prof. dr hab. Czesław Bywalec – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska – Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
Prof. dr hab. Jerzy Węcławski – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Prof. dr hab. Aldon Zalewski - IER i GŻ – PIB Warszawa
Dr hab. prof. SGH Jacek Łaszek – Szkoła Główna Handlowa
Dr hab. prof. SAN Konrad Raczkowski – Społeczna Akademia Nauk
Dr hab. prof. SAN Marian Wypych – Społeczna Akademia Nauk
Dr Elżbieta Klamut – Społeczna Akademia Nauk

KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI

Dr Elżbieta Klamut – Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
Dr Mariusz Sokołek
Mgr Dorota Nowak
Mgr Rafał Pawlicki

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI

10.00 – 10.20

Otwarcie konferencji

10.20 – 11.45

Sesja I

11.45 - 12.00

Przerwa kawowa

12.00 - 13.30

Sesja II

13.30 – 14:00

Lunch

14.00 – 15.15 Sesja III

Sesja III

15.15 – 15.30

Przerwa kawowa

15.30 – 16.45

Sesja IV  

16.45 – 17.00

Zakończenie Konferencji

WYTYCZNE DLA AUTORÓW

Pliki do pobrania:

Oświadczenie prawa autorskie Przedsiębiorczość i Zarządzanie

Zasady publikowania Przedsiębiorczość i Zarządzanie

TERMINY, KOSZTY

Termin konferencji:

24 maja 2017 r. w godzinach 10.00 – 17.00

Miejsce konferencji:

SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WARSZAWA
INSTYTUT EKONOMICZNY
ul. Łucka 11, Warszawa 00-842

KOSZT UCZESTNICTWA

 • Uczestnictwo w konferencji
  wraz z publikacją artykułu
 • 650 PLN
 • Termin zgłoszenia: do 20 kwietnia 2017 r.
 • Termin płatności: do 20 kwietnia 2017 r.
 • Uczestnictwo w konferencji
  bez publikacji artykułu
 • 300 PLN
 • Termin zgłoszenia: do 20 kwietnia 2017 r.
 • Termin płatności: do 20 kwietnia 2017 r.
 • Publikacja
  artykułu
 • 650 PLN
 • Termin zgłoszenia: do 30 kwietnia 2017 r.
 • Termin płatności: do 20 kwietnia 2017 r.

Wpłatę prosimy kierować na konto:

ING BŚ 04 1050 1461 1000 0023 0860 1794
Społeczna Akademia Nauk
ul. Sienkiewicza 9
90 - 113 Łódź

W tytule wpłaty prosimy o podanie imienia i nazwiska uczestnika oraz „Finanse 2017”

ZAPISZ SIĘ

Uczestnik

tytuł lub stopień naukowy

Adres do korespondencji

ulica, nr lokalu

format 00-000

Dane do wystawienia faktury VAT

ulica, nr lokalu

format 00-000

Forma uczestnictwa
Proponowany tytuł referatu
Publikacja w języku
Referat
Browse...

Maximum 10MB

Upoważniam Państwa do wystawienia faktury VAT bez podpisu

ING BŚ 04 1050 1461 1000 0023 0860 1794
Społeczna Akademia Nauk ul. Sienkiewicza 9
90-113 Łódź
Tytuł wpłaty: imię i nazwisko uczestnika + „Finanse 2017”

KONTAKT

Dr Elżbieta Klamut,
e-mail: eklamut@spoleczna.pl
kom. 608 783 653

e-mail: san.finanse@san.edu.pl
strona internetowa: http://www.konferencja.finanse.san.edu.pl lub http://www.biografiefinansowe.san.edu.pl/

ADRES ORGANIZATORA

SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WARSZAWA
INSTYTUT EKONOMICZNY
ul. Łucka 11, Warszawa 00 – 842
e-mail: instytut.ekonom@san.edu.pl
Tel. (22) 656 36 16

Galeria - archiwum 2015

Fotoreportaż z konferencji - Autor: Marta Madej, Kierunek: Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna, SAN.

DSC_0828a_167
DSC_0830a_168
DSC_0831a_169
DSC_0834a_170
DSC_0835a_171
DSC_0836a_172
DSC_0837a_173
DSC_0841a_174
DSC_0842a_175
DSC_0845a_176
DSC_0846a_177
DSC_0847a_178
DSC_0848a_179
DSC_0850a_180
DSC_0851a_181
DSC_0852a_182
DSC_0853a_183
DSC_0855a_184
DSC_0856a_185
DSC_0857a_186
DSC_0858a_187
DSC_0859a_188
DSC_0860a_296
DSC_0861a_189
DSC_0863a_190
DSC_0865a_191
DSC_0867a_297
DSC_0875a_192
DSC_0876a_193
DSC_0877a_194
DSC_0879a_195
DSC_0883a_196
DSC_0884a_197
DSC_0889a_198
DSC_0893a_199
DSC_0896a_298
DSC_0897a_299
DSC_0898a_200
DSC_0901a_201
DSC_0904a_202
DSC_0905a_203
DSC_0909a_204
DSC_0910a_205
DSC_0911a_206
DSC_0913a_207
DSC_0914a_208
DSC_0916a_209
DSC_0917a_210
DSC_0921aa_211
DSC_0923aa_212
DSC_0924a_213
DSC_0926a_300
DSC_0927a_301
DSC_0928a_214
DSC_0929a_215
DSC_0930a_216
DSC_0933a_217
DSC_0936a_218
DSC_0944a_302
DSC_0946a_219
DSC_0950a_303
DSC_0952a_304
DSC_0953a_305 kopia
DSC_0953a_305
DSC_0956a_306
DSC_0957a_307
DSC_0958a_220
DSC_0959a_221
DSC_0960a_222
DSC_0964a_223
DSC_0973a_224
DSC_0974a_225
DSC_0975a_226
DSC_0975aa_227
DSC_0976a_228
DSC_0977a_229
DSC_0979a_230
DSC_0980a_231
DSC_0981a_232
DSC_0983a_308
DSC_0985a_233
DSC_0989a_309
DSC_0995a_234
DSC_1000a_235
DSC_1002a_310
DSC_1003a_311
DSC_1004a_236
DSC_1007a_237
DSC_1014a_238
DSC_1016a_239
DSC_1018a_240
DSC_1018aa_241
DSC_1020a_242
DSC_1020aa_243
DSC_1024a_245
DSC_1026a_246
DSC_1029a_247
DSC_1030a_248
DSC_1032a_249
DSC_1033a_250
DSC_1036a_251
DSC_1048a_252
DSC_1053a_253
DSC_1056a_254
DSC_1061a_255
DSC_1062a_312
DSC_1070a_313
DSC_1072a_314
DSC_1073a_315
DSC_1074a_256
DSC_1075a_257
DSC_1076a_316
DSC_1078a_258
DSC_1079a_259
DSC_1081a_260
DSC_1084a_261
DSC_1089a_262
DSC_1092a_263
DSC_1095a_264
DSC_1096a_265
DSC_1104a_266
DSC_1110a_267
DSC_1114a_268
DSC_1116a_269
DSC_1120a_270
DSC_1126a_271
DSC_1129a_317
DSC_1134a_272
DSC_1135a_273
DSC_1136a_274
DSC_1142a_275
DSC_1144a_318
DSC_1145a_319
DSC_1146a_320
DSC_1149a_321
DSC_1150a_322
DSC_1151a_323
DSC_1152a_324
DSC_1153a_325
DSC_1155a_326
DSC_1156a_276
DSC_1160a_327
DSC_1162a_328
DSC_1167a_329
DSC_1168a_330
DSC_1179a_331
DSC_1182_332
DSC_1192a_333
DSC_1194a_334
DSC_1196a_337
DSC_1203a_335
DSC_1209a_336
DSC_1216a_277
DSC_1220a_278
DSC_1224a_279
DSC_1245a_280
DSC_1251a_281
DSC_1252a_282
DSC_1253a_283
DSC_1258a_284
DSC_1260a_285
DSC_1262a_286
DSC_1263a_287
DSC_1264a_290
DSC_1264aa_291
DSC_1265a_292
DSC_1275a_293
DSC_1279a_295